Om SHEDO

SHEDO (Self Harm and Eating Disorder Organisation) är en ideell förening,

vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, minska stigmatisering kring problematiken, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden, och startades hösten 2008. Bland annat driver SHEDO jourmejl och ett aktivt internetforum för drabbade och anhöriga, anordnar föreläsningar ur brukar och anhörigperspektiv och finns representerade i flera brukarråd och är medlem i NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa).

SHEDO stödverksamhetdrivs ur ett salutogent perspektiv, vilket innebär fokus på framsteg framför bakslag, lösningar framför problem och på hälsa framför sjukdom. Utan att förneka problematiken fokuseras på de känslor och tankar som finns bakom beteendet samt hur detta kan förändras. Inriktningen har sin grund i att stödverksamheten i första hand drivs på ett medmänskligt snarare än professionellt plan, men också en fast tro att alla människor har inre resurser, styrkor och friskfaktorer som inte får glömmas bort.

Texten är helt eller delvis hämtad och omarbetad från shedo.se.